Gjennom en ny medlemsundersøkelse har Sparebankforeningen kartlagt sparebanksektorens forventninger på allmennytteområdet i 2022.

De norske sparebankene og sparebankstiftelsene har en lang tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø gjennom å dele ut deler av overskuddet til ulike allmennyttige formål. Tradisjonen kommer lag og foreninger over hele landet til gode gjennom støtte til initiativ og prosjekter som fremmer bolyst, gode oppvekstmiljø og mangfoldig aktivitet innen blant annet kultur, idrett og frivillighet. I tillegg opererer flere sparebanker og sparebankstiftelser også med gavetildelinger som fremmer positiv samfunnsutvikling på områder som blant annet forskning, kunnskapsformidling og næringsutvikling.

Stor sum til gode formål i 2022
Sparebankforeningens undersøkelse viser at hele 9 av 10 undersøkte sparebanker og sparebankstiftelser forventer økte eller uendrede gavetildelinger til allmennyttige formål i år sammenlignet med fjoråret. De anslåtte tildelingene beløper seg til minst 1,8 milliarder kroner, eller mellom 2 og 2,5 milliarder kroner om vi legger til grunn at tallene fra undersøkelsen er representative for alle Sparebankforeningens medlemmer.

De samlede gavetildelingene fra sparebanksektoren gjør sparebankene og sparebankstiftelsene til en av Norges største økonomiske bidragsytere til mangfoldig aktivitet som bidrar til aktive lokalsamfunn over hele landet.

Støtt din lokale sparebank, støtt lokalsamfunnet
For mange kunder er den lokale sparebanken et naturlig førstevalg ved behov for trygg sparing eller tilgang til finansiering. Sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet har medført at sparebankene og sparebankstiftelsene har kunnet dele ut stadig mer midler til allmennyttige formål de siste årene.

Gjennom å være kunde i din lokale eller regionale sparebank bidrar du til å støtte utviklingen av eget lokalsamfunn. Sparebankenes tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø strekker seg langt tilbake i tid, men har sjelden eller aldri vært så omfattende som nå målt ved størrelsen på de årlige utdelingene til gode formål. De samfunnsmessige ringvirkningene av dette er store både lokalt og nasjonalt, sier direktør for Sparebankforeningen Iman Winkelman.

Har du en god ide til et initiativ eller et prosjekt med et allmennyttig formål? Da kan du søke om midler fra Larvikbankens overskudd. Søknadsskjema finner du HER