Til bankens forstanderskap skal det velges:
Fire medlemmer til forstanderskapet for 4 år
Ett varamedlem til forstanderskapet for 4 år

De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for personlige innskytere, sitt sete i Larvik kommune, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr. 2.500,- har stemmerett ved innskytervalget. Bare myndige personer kan, som personlige innskytere eller som represen-tant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.

Til medlemmer og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige 
personlige innskytere, som har stemmerett som nevnt ovenfor, jfr. spare-banklovens § 8 a. Enhver innskyter som har stemmerett er pliktig til å motta valg som medlem eller varamedlem med mindre de har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styret eller kontrollkomitéen i banken i minst en valgperiode.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg er utlagt i bankens lokaler. Banken har egen valgkomité for innskytervalg. Denne valgkomitéen vil fremme forslag på kandidater.

Stemmeberettigede innskytere kan overfor valgkomitéen fremme forslag på kandidater. Forslagene, merket forslagsstillerens navn og fødselsnummer, må være valgkomitéen i hende senest tirsdag 4. februar 2020.

A) Forslag må inneholde kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse.

B) Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket “innskytervalg” i 
bankens lokaler.

Valgliste utarbeidet av valgkomitéen, annet nødvendig valgmateriell samt forskriftene for valget legges ut i bankens lokaler fra onsdag 19. februar 2020. Det er ikke anledning til å stemme ved postforsendelse.