Larvikbanken aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, brudd på anstendige arbeidsforhold eller brudd på anerkjente prinsipper og rammeverk på klima/miljø. Dette er forankret/nedfelt i bankens styrevedtatte Policy for virksomhets og risikostyring.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere. Norge er tidlig ute med en slik lov, og det er ikke tydelig uttrykt fra Forbrukertilsynet nøyaktig hvordan de forventer at virksomheter skal oppfylle kravene loven stiller. Det er derfor naturlig å anta at dette vil måtte tilpasses etter hvert som vi høster erfaring og når Forbrukertilsynet gir mer spesifikke retningslinjer.
Larvikbanken er omfattet av åpenhetsloven fra 1. juli 2022 og rapporterer første gang etter åpenhetsloven for perioden 1. juli -31. desember 2022 som har frist 30. juni 2023. 

Gjennomførte aktsomhetvurderinger har ikke avdekket at bankens virksomhet innebærer vesentlige negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, eller brudd med anerkjente prinsipper og rammeverk for klima og miljø. Les mer i bankens Bærekraftsrapport for 2022 under..

I henhold til Åpenhetsloven har enhver ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. Slike henvendelser skal rettes til bankens bærekraftsansvarlig, Monica Espenes, på mes@larvikbanken.no