Hva er et grønt boliglån?

Et grønt boliglån er et lån til en grønn bolig. Det er altså ikke lånet i seg selv som er grønt, men boligen som skal finansieres. Med grønn bolig mener vi en bolig som er spesielt energieffektiv. Det vil si at den bruker lite strøm eller har alternative, miljøvennlige energikilder, som for eksempel varmepumpe og solcellepanel. Det kan også være at den er bygget av spesielt miljøvennlige materialer. Eller at en gammel, dårlig bolig er blitt gjort mer energieffektiv (etterisolering).

Energimerkingen er et mål på hvor energieffektiv boligen din er. Alle boliger som omsettes i Norge skal ha et energimerke. Skalaen går fra A til G, der boliger merket med A er de mest energieffektive. På nettsiden energimerking.no kan du enkelt logge deg inn med Bank ID og finne karakteren på din bolig. Der kan du også finne ut hva du må gjøre dersom din bolig ikke har et energimerke fra før.

Larvikbanken tilbyr nå grønne boliglån til boliger med de to beste energimerkene, nemlig A og B.

Grønt rehabiliteringslån

Larvikbanken tilrettelegger nå for å tilby grønne rehabiliteringslån. Dette er lån til tiltak for å gjøre din eksisterende bolig mer energieffektiv:

 • Etterisolering av vegg, tak eller gulv
 • Skifte av vinduer eller dører
 • Solceller
 • Solfanger
 • Energieffektivt belysningsutstyr
 • Varmepumpe

For å kvalifisere for grønt rehabiliteringslån må tiltakene gi en økning i energimerke på boligen med to nivåer og boligen må ha et energimerke på D eller bedre etter tiltak.


Grønt billån

Banken ønsker å bidra til at flere kunder velger en mer miljøvennlig bil. Grønt billån er et lån med gode betingelser og konkurransedyktig pris til kunder som kjøper en bil med lavere karbonutslipp. På denne måten kan vi i fellesskap redusere karbonavtrykket. Banken tilbyr grønt billån gjennom EIKA Kredittbank. Ved utgangen av 2021 var ca ett av fire billån hos EIKA Kredittbank et grønt billån.

Om bærekraft i produktselskapene

Smålån/EIKA Kredittbank

EIKA Kredittbank tilbyr grønt billån med gode betingelser og konkurransedyktig pris til kunder som kjøper en bil med lavere karbonutslipp. Ved utgangen av 2021 var ca ett av fire billån hos EIKA Kredittbank et grønt billån.

Videre fokuserer EIKA Kredittbanks finansieringsprodukter på fornuftig forbruk. Vi er bevisste i vår markedsføring på å ikke bidra til overforbruk eller lite gjennomtenkte valg når det gjelder bruk av både kredittkort og usikrede lån.

I vår markedskommunikasjon er vi opptatte av å lære kundene å bruke riktig finansiering til riktig formål, der relasjonen til banken spiller også en sentral rolle. På kredittkort gir vi klare og gode anbefalinger for riktig kortbruk når det gjelder ulike kjøpssituasjoner og forholdet mellom bank- og kredittkort.

På smålån er vi tydelig i rådgivingen og anbefaler kundene å bruke usikrede lån til formål som refinansiering og oppussing. Her oppfordrer vi blant annet til en ryddigere økonomi, der man samler all usikret gjeld i banken som kunden kjenner best. Konseptet «Hvilepuls» fokuserer på god og helhetlig rådgiving fra banken og mindre økonomiske bekymringer som gir større rom for livet.

For selskapets egen del og drift har vi over 80 % av fakturaene som vi utsteder over på eFaktura.  Alle kredittkort er fra 1. kvartal 2022 konvertert til resirkulert plastikk og våre kunder har også tilgang til digitalt kredittkort i mobil- og nettbank. I de tilfeller hvor vi bruker papir tilstreber vi i alle sammenhenger å kunne bruke resirkulert papir.

Alle våre partnere og leverandører har vi hatt gjennomganger med for å sikre at disse også har dokumenterte prosesser for ESG og bærekraftig produksjon og leveranser.

Sammen med resten av Eika Gruppen med produktselskaper har vi signert på Grønnvaskingsplakaten og er sertifisert Miljøfyrtårn.


EIKA Forsikring

Gjennom å tilby forsikring skaper vi forutsigbarhet og trygghet for kundene våre, og ivaretar kundens verdier. Bærekraft i forsikring handler i første rekke om

 • Skadeforebygging
 • Grønt skadeoppgjør
 • Ansvarlig forvaltning

 

Skadeforebygging: Oppståtte skader er miljøbelastende fordi det medgår ressurser til å reparere eller erstatte skadene. Det å forhindre at skaden oppstår er derfor det mest bærekraftige for samfunnet, kunden og forsikringsselskapet. Eika Forsikring er opptatt av å gi kundene motivasjon og kunnskap til å forebygge og begrense skader. Eika Forsikring arbeider også målrettet med skadeforebygging i forsikringsvilkårene, og ved å gi informasjon og bistand til kundene gi kundene motivasjon og kunnskap til å forebygge og begrense skader.  

Forebygging av skader skjer ikke bare gjennom kundekommunikasjon. Bærekraft gjør seg gjeldende i flere former i vilkårene til våre forsikringer, f.eks.

 • ·ved sikkerhetstiltak som premieres gjennom ulike rabatter ved tegning av forsikring,
 • sikkerhetsforskrifter som forklarer kunden klart hva som må gjøres for å unngå skader,
 • tilbakebetaling til ungdom som kjører bil skadefritt,
 • ·videolege som reduserer behov for transport til og fra legekontorer etc. 

 

Grønt skadeoppgjør: Eika Forsikring jobber aktivt med bærekraftig omstilling av skadeoppgjøret. Et av våre fokusområder er gjenbruk av deler i motorskadeoppgjør. Tilgangen til bedre innsikt og data ble nylig tilgjengeliggjort gjennom skadetakseringssystemet DBS, der brukte deler kan bestilles av leverandørene som står for skadeoppretting. Eika forsikring har et mål om 10% resirkulerte deler innen motorskadeoppgjør i 2022.

Eika forsikring stiller krav om at partnere som utfører arbeidet skal kunne dokumentere gode prosesser på miljøledelse i det enkelte oppdraget, samt ha fokus og måltall på reparasjon fremfor bytte. I leverandøravtalene er det et krav om at alle leverandører som benyttes skal oppfylle minimumskrav til bærekraft og kvalitet. (Miljøfyrtårn, EMAS, ISO14001). 

Det arbeides aktivt med leverandører på bygningsskader med hensyn til effektiv miljøledelse, og bruk av klimasmarte løsninger hos kunder.

Ansvarlig forvaltning: Eika Forsikrings kundemidler og egen likviditet forvaltes av Eika Kapitalforvaltning, og er underlagt de samme ESG-standardene som selskapet benytter i sin øvrige forvaltning.

Pilotprosjekter på agendaen. 

I 2022 setter vi bant annet i gang et pilotprosjekt for mer bruk av videotaksering, slik at vi kan ta ned unødvendig reisevirksomhet for besiktigelse. 

Videre har vi et samarbeid med utvalgte kunder innen landbruk og næring, der sensorteknologi tas i bruk for å minske skadeomfang ved tilløp til brann. Blant annet sponser Forsikring installasjon og bruk av sensorteknologi som overvåker varme i sikringsskap. På sikt er målet å jobbe frem et regelverk i samarbeid med bransjen, og en rabatteringsordning på produktnivå. 

Eika har også et mål om å øke bruken av Termografering hos landbrukskunder, noe som gir bonden beskjed dersom det er tilløp til brann. Dette gir hen mulighet til å redde ut verdier eller i beste fall hindre utvikling av branntilløp.  

Klimarisiko er en viktig faktor i vårt arbeid fremover. Det forventes blant annet et økt omfang av naturskader som følge av miljø- og klimaendringer.  Klimaendringer påvirker hvordan vi priser og risikovurderer forsikringsproduktene våre, og vi analyserer kontinuerlig effekter av f.eks. ekstremvær og endring i vår eksponering. 

I Eika Forsikring er det derfor en pågående utvikling av en skademodell som kombinerer skadedata med klimadata for å øke innsikt i sammenheng mellom klimaendringer og skader. Her benyttes både historiske tendenser og fremadrettede scenarier. Modellen kan blant annet brukes til å vurdere effekten av klimaendringer på solvenskapital, samt bidra Eika Boligkreditt til å vurdere verdien på panteobjekt.  

 

EIKA Kapitalforvaltning

Kloden vår utsettes for omfattende menneskeskapte klimaendringer. Det er derfor viktig å tenke miljø i alle beslutninger som tas, også sparings- og investeringsbeslutningene. Eika Kapitalforvaltning er tydelig på at vi som investor kan være med på å påvirke denne utviklingen ved å løfte bærekraftperspektivet hos dagens selskaper og investere i nye selskaper som utvikler fremtidens løsninger for å ivareta miljøet vårt bedre.

Eika kapitalforvaltning har lenge fulgt oljefondets investeringsprofil som har tydelige retningslinjer når det gjelder ansvarlige investeringer. Grunntanken er at Eika ikke investerer i selskaper som anklages for:

•          Grove krenkelser av menneskerettigheter

•          Alvorlig miljøskade

•          Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt

•          Grov korrupsjon

•          Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer

 

Eika Kapitalforvaltning har i tillegg valgt å utvide listen over ekskluderte industrier til følgende:

•          Kull: Kullbasert kraftproduksjon bidrar negativt til klima, i tillegg til at det knytter seg usikkerhet rundt arbeidsforhold og sikkerhet i mange deler av verden.

•          Tobakk: På verdensbasis dreper tobakk mer enn syv millioner mennesker hvert år (NHI.no) og fører til enorme helsekostnader.

•          Gambling: Spillavhengighet rammer ofte familier og barn, i tillegg har Casino- og spillvirksomhet en høy risiko for hvitvasking av penger og bestikkelser.

Eika kapitalforvaltning investerer heller ikke i selskaper som produserer klasevåpen, kjernevåpen, landminer og salg av militært materiell til visse stater.

Fondsforvaltere kan dessuten ha stor påvirkningskraft på selskapene det investeres i. Dette forsøker Eika å utnytte gjennom aktivt eierskap. Vi kan for eksempel gjennomføre en screening som fanger opp eventuelle brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø. Deretter forsøker vi å oppnå endringer gjennom dialog med selskapet, og ved å bruke stemmeretten vår på generalforsamlinger.

 

I 2021 har Eika kapitalforvaltning formalisert bærekraftsfokuset sitt ved å signere FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI),