Til bankens forstanderskap skal det velges:
- Fire medlemmer for 4 år
- Ett varamedlem for 4 år


Du har stemmerett og er valgbar dersom du er myndig og har hatt et innskudd i banken på minst kr. 2.500,- de siste seks måneder, kfr. Larvikbankens vedtekter § 3-3 og 3-4. Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.

Liste over forstanderskapets innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg finner du nederst i denne artikkelen. Banken har en egen valgkomité for innskytervalget. Denne valgkomitéen vil fremme forslag på kandidater.

Stemmeberettigede innskytere kan overfor valgkomitéen fremme forslag på kandidater - alternativt melde seg selv som kandidat. 
Prosessen er pågående, og forslag må leveres via ww.larvikbanken.no senest mandag 11. januar

Forslag må inneholde kandidatens navn, fødselsdato og fullstendig adresse.

Valglisten legges ut på bankens nettsider onsdag 10. februar 2021. Det er ikke anledning til å stemme ved postforsendelse.


Larvik, 06.01.2020

Bjørn Walle
Forstanderskapets leder

Innskytervalgte:

Navn  På valg
Bjørn Walle 2021
Thorbjørn Abrahamsen 2021
Endre Tanggaard 2021
Olav Rønneberg 2021
Søren Oscar Hellenes 2022
Lars Ueland Kobro 2022
Inger Margrethe Hjortland      2022
Cathrine Bengtson 2022
Asle Frantsvåg Granerud 2023
Hilde Sannerholt 2023
Bjørn Sandmæl 2023
Jørgen Lysnes 2023
Berit Heide 2024
Sigmund Gunnar Foldvik 2024
Inger Marie Otterdal 2024
Ida Helene R. Johansen 2024

Innskytervalgte varamedlemmer:

Navn På valg
Inger Svensson 2021
Silje Marie Ljosland Norris      2022
Øivind Holm Olsen 2022
Birgitte Gulla Løken 2023
Brit Andersen Stensgaard 2024